ساعت رسمی کشور امسال هم تغییر می‌کند

ساعت رسمی کشور امسال هم تغییر می‌کند
درویشوند سرپرست معاونت حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است.
منبع خبر : mehrnews.com