شکسته شدن رکورد ملی ماده ۳۰۰۰متر با مانع بانوان ايران

شکسته شدن  رکورد ملی ماده ۳۰۰۰متر با مانع بانوان ايران
سمیرا خدا ترس رکورد ملی ماده ۳۰۰۰متر با مانع بانوان کشورمان را که در اختیار خودش بود ارتقاء داد.
منبع خبر : iribnews.ir