مصوبه تغییر ساعت به مجلس بازگردانده شد

مصوبه تغییر ساعت به مجلس بازگردانده شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت :طرح تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس باز گردانده شد .
منبع خبر : iribnews.ir