صادرات چمدانی

صادرات چمدانی
با وجود ثبت عنوان شهر ملی انگشتر به نام شهر قم، ظرفیت های این هنر همچنان مغفول است.
منبع خبر : iribnews.ir