تضمین آینده افغانستان در سایه تشکیل دولت فراگیر

تضمین آینده افغانستان در سایه تشکیل دولت فراگیر
وزیر خارجه کشورمان نوشت: آینده افغانستان در سایه تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تضمین خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir