بی اعتمادی مردم ژاپن به واکسن کرونا

بی اعتمادی مردم ژاپن به واکسن کرونا
میزان اعتماد به واکسن کرونا در ژاپن، کمتر از سی درصد است و همین مسئله، دولت ژاپن را با چالشی جدی مواجه کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir